معاون وزیر صمت گفت: با توسعه کشت دانه های روغنی و حضور فعال صنعت روغن کشی بخش عمدهای از نیاز داخلی تامین خواهد شد و با اعمال سیاستهای حمایتی تعرفهای روند کاهشی واردات اجرایی خواهد شد. گروه کشت و صنعت بازارنیوز؛ مهدی صادقی نیارکی در نشست مشترک با هیأت رئیسه انجمن صنعت روغن کشی، تصریح کرد: حمایت از این صنعت نیازمند طراحی برنامه جامع با رویکرد توسعه الگوی کشت دانههای روغنی است و الگوی کشت در تولید دانههای روغنی باید ساماندهی و بخشی از نیاز کشور از تولید داخلی تأمین شود.

معاون امور صنایع وزارت صمت توسعه صنعت روغن را نیازمند همکاری مشترک تشکل ها با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت برشمرد و گفت: با برنامه ریزی میان مدت و احصاء چالشها و توانمندیها میتوان دورنمایی از وضعیت این صنعت به دست آورد و مدل مناسبی برای الگوی کشت در این صنعت طراحی کرد. وی برنامه ریزی برای کاهش واردات روغن و دانه های روغنی را گام دیگر این برنامه برشمرد و گفت: با توسعه کشت دانه های روغنی و حضور فعال صنعت روغن کشی بخش عمده ای از نیاز داخلی تامین خواهد شد و با اعمال سیاستهای حمایتی تعرفهای روند کاهشی واردات اجرایی خواهد شد. گفتنی است، در این نشست اعضای انجمن صنعت روغن کشی نیز با طرح مشکالت و چالشهای پیش روی این صنعت از تدوین برنامهای میان مدت برای توسعه این صنعت استقبال کردند.