سال گذشته تنها هشت درصد از ظرفیت صنعت روغن کشی فعال بود درحالی که طبق قانون باید به جای واردات روغن خام و کنجاله سویا، دانه روغنی وارد کرد تا این ظرفیت های خالی تولید در داخل فعال شوند.
اکبر سبقتی – دبیر انجمن روغن کشی – در گفتگو با ایسنا اظهار کرد:
در ماده 106 برنامه سوم توسعه برای تقویت اشتغال و سرمایه گذاری مقرر شد به جای واردات محصول نهایی که در این صنعت روغن خام و کنجاله سویا به شمار می رود، مواد اولیه که همان دانه های روغنی از جمله دانه سویا است، وارد شود اما این برنامه از سال 85 تاکنون به فراموشی سپرده شده است.
وی با بیان اینکه در همان سال های 85 مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد که واردات روغن خام و کنجاله سویا باعث تعطیلی کارخانجات روغن کشی می شود، خاطر نشان کرد:
در سال های 83 و 84 معاون وقت زراعت وزارت جهاد کشاورزی برنامه 10 سال های را برای افزایش ضریب خوداتکایی دانه های روغنی ارائه داد و علیرغم اینکه در همان سال ها حدود 620 هزار تن دانه روغنی تولید می شد، در دولت گذشته به صورت کامل به فراموشی سپرده شد و صنایع روغن کشی تنها در حد تولید دانه های داخلی ظرفیت خود را فعال کنند.
دبیر انجمن روغن کشی ادامه داد:
سال گذشته بیش از دو میلیون و 800 هزار تن کنجاله سویا وارد شد و کنجاله کلزا هم در کنار این محصول از کشوری مانند هندوستان به واردات اضافه شد.
در حالی که می توانیم با سیاست گذاری مناسب، دانه روغنی وارد کنیم و ضمن فعال کردن صنایع روغن کشی، اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور کنجاله آن را نیز برای صنایع داخل کشور تامین کنیم.
سبقتی گفت:
وزیر جهاد کشاورزی اخیرا اعالم کرده که قرار است حدود 900 هزار هکتار از گندمزارها به شکل تناوب به کشت دانه های روغنی به ویژه کلزا اختصاص یابد که این می تواند ضمن کنترل آفت گندم و افزایش 20 درصدی کشت این محصول در فعال شدن صنایع روغن کشی نیز اثرگذار باشد.
وی تصریح کرد:
ظرفیت کنونی صنایع روغن کشی چهار میلیون و 600 هزار تن است درحالی که سال گذشته کمتر از هشت درصد آن فعال بود اما وزارت جهاد کشاورزی با توجه به قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی و سیاست های اقتصاد مقاومتی بهتر است به جای واردات روغن خام به واردات دانه های روغنی بپردازد.
اما این در حالی است که تعرفه واردات این محصوالت به درستی در نظر گرفته نشده، چرا که هم اکنون تعرفه واردات روغن ساخته شده 22 درصد، تعرفه واردات روغن خام چهار درصد و تعرفه واردات دانه های روغنی هم چهار درصد است.
دبیر انجمن روغن کشی اظهار کرد:
برای ایجاد هر شغل در یک واحد صنعتی به 150 میلیون تومان پول نیاز داریم در حالی که می توان با اتخاذ سیاست مناسب در زمینه واردات دانه های روغنی 27 کارخانه روغن کشی در کشور را که غالبا غیر فعال هستند را فعال کرد و با هزینه ای بسیار کم اشتغال زایی بالایی برای کشور به ارمغان آورد.

1393/03/20