معاون امور صنایع وزارت صمت در نشست مشترک با انجمن صنعت روغن کشی بر ضرورت تدوین برنامه راهبردی میان مدت در صنعت روغن کشی، با محوریت تامین امنیت غذایی کشور و توسعه اقتصاد کشاورزی تاکید کرد.
مهدی صادقی نیارکی با اشاره به نقش صنعت روغن در امنیت غذایی کشور خاطر نشان کرد:
حمایت این صنعت نیازمند طراحی برنامه ای جامع با رویکرد توسعه الگوی کشت دانه های روغنی است.
الگوی کشت در تولید دانه های روغنی باید ساماندهی شود و بخشی از نیاز کشور از تولید داخلی تامین شود.
معاون امور صنایع وزارت صمت توسعه صنعت روغن را نیازمند همکاری مشترک تشکل ها با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت برشمرد و گفت:
با برنامه ریزی میان مدت و احصاء چالش ها و توانمندی ها می توان دورنمایی از وضعیت این صنعت بدست آورد و مدل مناسبی برای الگوی کشت در این صنعت طراحی کرد.
وی برنامه ریزی برای کاهش واردات روغن و دانه های روغنی گام دیگر این برنامه برشمرد و گفت:
با توسعه کشت دانه های روغنی و حضور فعال صنعت روغن کشی بخش عمده ای از نیاز داخلی تامین خواهد شد و با اعمال سیاست های حمایتی تعرفه ای روند کاهشی واردات اجرایی خواهد شد.
گفتنی است در این نشست اعضا انجمن صنعت روغن کشی نیز با طرح مشکلات و چالش های پیش روی این صنعت از تدوین برنامه ای میان مدت برای توسعه این صنعت استقبال کردند.
1399/11/26