اطلاعات تماس

آقای علی اصغر فخرایی خسرویه

ریاست هیات مدیره

پست الکترونیکی: af@rtn.co.ir

آقای قاسم پرنده رضوانی

مدیریت عامل و نایب رئیس هیات مدیره

پست الکترونیکی: qpr@rtn.co.ir

آقای محمد حسن شجعی مطلق (شرکت خیام سپهر فولاد)

عضو هیات مدیره

پست الکترونیکی: msh@rtn.co.ir

آقای غلامحسین هراتی

عضو هیات مدیره

پست الکترونیکی: gh@rtn.co.ir

آقای احمد حسین آبادی

عضو هیات مدیره

پست الکترونیکی: ah@rtn.co.ir