اطلاعات تماس

مهندس علی اصغر فخرایی خسرویه

ریاست هیات مدیره

پست الکترونیکی: af@rtn.co.ir

مهندس قاسم پرنده رضوانی

مدیریت عامل و نایب رئیس هیات مدیره

پست الکترونیکی: qpr@rtn.co.ir

دکتر هاشم سلیمانی

مدیر مالی و مدیر امور اداری و منابع انسانی

پست الکترونیکی: hs@rtn.co.ir

مهندس علیرضا همتی

مدیر بازرگانی

پست الکترونیکی: alireza.hemmati@rtn.co.ir